Algemene Voorwaarden
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
bestellingen en overeenkomsten van Vapleuna handelend onder de handelsnaam
Vapleuna.nl, gevestigd aan de Drossestraat 2, te Haarlem. Vapleuna.nl is een
merkeigendom van Vapleuna, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in
Haarlem met het inschrijfnummer: 58755705.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en
betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Vapleuna.nl behoud zich het recht voor haar
leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden
afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Levering zal plaatsvinden binnen 1 tot 3 werkdagen. Tenzij op de website anders
is aangegeven. Indien de levertijd tot 3 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de
klant een e-mail van Vapleuna.nl ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld.
In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Vapleuna.nl te
ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Vapleuna.nl te melden.
2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde
termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.4. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk,
maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat Vapleuna.nl het in voorgaande
artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft
ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
2.5. Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de
klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit
artikel, de onderliggende overeenkomst met Vapleuna.nl te ontbinden. De klant hoeft
hiervoor geen reden op te geven.
2.6. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene
voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant het artikel in de juiste en
ongeschonden verpakking, terug te sturen naar Vapleuna.nl. De klant dient in dit
geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
2.7. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant
de overeenkomst met Vapleuna.nl ingevolge artikel 2.5 van deze algemene
voorwaarden heeft herroepen, zal Vapleuna.nl deze betalingen binnen veertien (14)
werkdagen nadat Vapleuna.nl het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
2.8. Vapleuna.nl behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of
om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het
vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van
de klant (anders dan die van Vapleuna.nl of de leverancier van het artikel) is
beschadigd.
2.9. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Vapleuna.nl
schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is
of anderszins voor risico van de klant komt, zal Vapleuna.nl de klant hiervan
schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Vapleuna.nl heeft het recht om de
waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant
terug te betalen bedrag in te houden.
3. Prijzen/Verzendkosten
3.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro's en inclusief 21%
omzetbelasting (BTW).
3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij
wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse
prijsverhogingen doorvoert.
3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de
gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4. Privacy
4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Vapleuna.nl, dan worden uw gegevens
opgenomen in het klantenbestand van Vapleuna.nl. Vapleuna.nl houdt zich aan de
Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
4.2 Vapleuna.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt
zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
4.3 Vapleuna.nl maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om
uzelf van deze lijst te verwijderen.
4.4. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in
een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de
bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
4.5. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de
gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Vapleuna.nl.
Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat
betreft de zaken en diensten van Vapleuna.nl. De verwerking van de gegevens van
de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en
regelgeving.5. Garanties
5.1 Vapleuna.nl staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst
beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat
daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.
5.2 De garantietermijn van Vapleuna.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging,
of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.
5.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant
aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het
artikel hebben gepleegd.
6. Offertes
6.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt Vapleuna.nl
zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst
van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Vapleuna.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk
en schriftelijk zijn bevestigd.
7. Overeenkomst
7.1. Een overeenkomst tussen Vapleuna.nl en een klant komt tot stand nadat een
bestelling of opdracht door Vapleuna.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 Vapleuna.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen
bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de
voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.
8. Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a.
gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van
Vapleuna.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding
zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
9. Overmacht
9.1Vapleuna.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet
kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke
omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.
Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden,
werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Vapleuna.nl. alsmede van hulppersonen, ziekte
van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als
overmacht.
9.3. Vapleuna.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar
verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst
zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Vapleuna.nl
gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Communicatie
9.1 Vapleuna.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden,
beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en
mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander
communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Vapleuna.nl, dan wel tussen
Vapleuna.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant
en Vapleuna.nl.
10. Klachten
10.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel
of iedere andere klacht, zullen door Vapleuna.nl serieus in behandeling worden
genomen.
10.2. De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Vapleuna.nl (via brief
of e-mail: info@vapleuna.nl )
10.3. Vapleuna.nl zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen.
Vapleuna.nl zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.
11. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
11.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op
de door Vapleuna.nl geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
11.2. Vapleuna.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk
maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden
gebaseerd op de stelling dat met een door Vapleuna.nl geleverde zaak inbreuk wordt
gemaakt op enig recht van een derden.
12. Diversen
12.1 Indien de klant aan Vapleuna.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is
Vapleuna.nl gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres,
totdat de klant Vapleuna.nl een nieuw adres heeft doorgegeven.
12.2. Vapleuna.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant
gebruik te maken van derden.13. Toepasselijke recht en geschillenregeling
13.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vapleuna.nl is het
Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Vapleuna.nl en
klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde
rechter binnen het arrondissement 's-Gravenhage kennis, tenzij Vapleuna.nl er de
voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de
klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de
competentie van de kantonrechter.